คลัง

ความเป็นมา


บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2559 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการจัดส่งสินค้า คลังสินค้า บริการด้านงาน Logistics ขอใบอนุญาตวัตถุอันตราย ที่ปรึกษาการขอใบอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทได้เล็งเห็นการขยายตัวด้านงานขนส่งสินค้าและบริการ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งบุคลากรและรถขนส่งสินค้า ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย จนเป็นที่ยอมรับและได้ความไว้วางใจจากลูกค้า

ที่ตั้งบริษัท
บริษัทตั้งอยู่บ้านเลขที่ 998/5 หมู่ที่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

พันธ์กิจ


1.ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและรวดเร็วอย่างปลอดภัย

2.ดำเนินธุรกิจด้านจัดทำใบอนุญาตวัตถุอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษางานยื่น ใบอนุญาตวัตถุอันตราย

3.ดำเนินธุรกิจด้านคลังสินค้า บริหารจัดการสินค้า งานนำเข้า ส่งออก และกระจายสินค้า

วิสัยทัศน์

ความพึงพอใจของลูกค้า คือ เป้าหมายของเรา

สร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้า การบริหารจัดการคลังสินค้า และมาตรฐานการบริการ ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ภาพรวม